Köpevillkor

Dessa allmänna köpevillkor gäller endast vid försäljning till någon som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (konsument) direkt från Solar X2 Sweden AB 559430-0195 (nedan ”Solar X Sweden”). Det innebär att konsumentköplagen gäller vid köp.

Köp

Beställning av varan sker på hemsidan (www.solarxsweden.se), genom e-post, på telefon (e-postadress och telefonnummer finner du längst ned) eller hembesök.
Bindande avtal om köp uppkommer när kunden accepterar offerten, antingen via mail, fysisk underskrift eller genom digital länk. Fakturan skickas efter installationen och förfaller till betalning efter att en funktionskontroll har utförts och godkänts av Solar X Swedens behöriga elektriker.

Betalning av fakturan ska ske inom den angivna tidsfristen på fakturan. Vid försenad betalning är Kunden skyldig att betala ränta enligt räntelagen (1975:635) utöver fakturabeloppet.

Om Kunden förhindrar Solar X Sweden från att installera Solcellsanläggningen inom fem (5)
månader från undertecknandet av Köpeavtalet, förbehåller sig Solar X Sweden rätten att fakturera hela beloppet.

Installationen kan sedan genomföras vid Kundens begäran inom tolv (12) månader från undertecknandet av Köpeavtalet. Om Kunden inte begär installation inom den angivna tidsfristen, förlorar Kunden rätten till installation trots betald faktura.

Om Kunden avser att genomföra en besiktning, ska denna utföras av en extern godkänd besiktningsman. Eventuella anmärkningar från besiktningen hanteras av Solar X Sweden som en garantiåtgärd och påverkar inte betalningstidsfristen för fakturan.

Felaktiga angivelser i t.ex. leveranstid, pris m.m. förbehåller Solar X Sweden sig rätten till att korrigera i efterhand. Solar X Sweden förbehåller sig rätten att häva köpet om köparen inte erlägger full betalning.

Kunden ansvarar för, och säkerställer, att all inlämnad information är korrekt angivet.

Pris och betalning

Priserna är angivna i svenska kronor, inklusive moms (25 %) och utan fraktavgifter.
Pris som ges till kund, och offert, är giltig i trettio (30) dagar.

Kunden kan välja att betala mot faktura med 10 dagars kredit från fakturadatum.

Vid beställning av solceller förbehåller sig Solar X Sweden rätten att fakturera 70 % av kostnaden för solcellerna vid beställning. Solar X Sweden förbehåller sig rätten att fakturera allt material löpande under projektets gång så snart det har levererats.

Vid betalningsdröjsmål utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, SEK 50: – exkl. moms, samt dröjsmålsränta på med tio (10) % per år från förfallodagen.

Skattereduktion för installation av grön teknik och ROT-avdrag

Solar X Sweden gör avdrag för eventuell grön teknik och ROT-avdrag vid faktureringen.

Kunden ansvarar för att ha rätt till skattereduktion för grön teknik eller ROT-avdrag.

Om Skatteverket inte godkänner det preliminära avdraget för grön teknik eller ROT-avdrag som har gjorts på fakturan från Solar X Sweden, blir Kunden skyldig att betala det avdragna beloppet.

Installation

Följande förutsättningar gäller vid installation av Solcellsanläggning hos Solar X Sweden:
Placeringen av växelriktaren ska vara inom en kabeldragning på upp till fem (5) meter från el-centralen, eller enligt överenskommelse vid kundbesök.

Den elektriska kopplingen från växelriktaren bör göras i samma byggnad som Solcellsanläggningen, eller enligt överenskommelse vid kundbesök.

Kunden kan använda befintliga kabelrör endast om de är kompatibla med det använda materialet i projektet.

Huvudsäkringar och delkretsar måste ha tillräcklig dimensionering.

El-centralen ska vara i driftsäkert skick och ha tillräcklig dimensionering. Detta är Kundens ansvar. Om det behövs förbättringar, uppgraderingar eller en ny central, debiteras Kunden separat för eventuella tilläggskostnader. Sådana kostnader ingår inte i Solar X Swedens offert.

För att Solar X Swedens montörer eller anlitade företag (”Externa partners”) ska kunna komma åt taket och dra kablar, bör det finnas tillräckligt med utrymme för växelriktarens placering utan att Kundens egendom eller lösöre behöver flyttas. Detta är Kundens ansvar.

Kunden ansvarar för att nätverkskabeln når fram till växelriktarplatsen eller att det finns en Förstärkare/Repeater/Extender med nätverksuttag inom 5 meter från den planerade växelriktarplatsen innan Solar X Swedens tekniker anländer för att ansluta växelriktaren. Om detta inte har gjorts kommer Solar X Sweden att tillhandahålla en 5 meter lång nätverkskabel för Kunden att ansluta till sitt nätverk. Detta innefattar högst en (1) timmes arbetstid för nätverksanslutningen och kunden faktureras för material och arbete om inget annat anges.

Taket måste vara i tillräckligt bra skick, inklusive vattentäthet och korrekt dimensionering, utan några strukturella brister. Detta ansvarar Kunden för.

Vid behov av extra eller reservtakpannor ska dessa finnas tillgängliga för Solar X Swedens montörer eller Partners vid installationen om några takpannor skulle gå sönder. Kunden står för kostnaderna för sådana takpannor.

Solar X Swedens elektriker, montörer och anlitade Partners ska ha tillgång till vatten, el (för att driva och ladda verktyg) och en toalett under installationen. Detta ska tillhandahållas av Kunden.

Användning av byggställning eller fallskydd kan kräva att Solar X Swedens montörer eller Partners fäster fallskyddet i väggen eller taket. Solar X Sweden demonterar förankringen när installationen är klar, men ansvarar inte för målning eller liknande återställning av fasad eller tak.

För speciella takbeläggningar, som eternitplattor, kommer detta att erbjudas separat och särskilda villkor enligt offerten kommer att gälla.

Om tegel- eller betongpannor är fastspikade på ett sätt som avviker från normal praxis kan det öka installations- och arbetskostnaderna. Eventuell extra tid kommer att debiteras löpande per timme. Vid installationer som kräver extra arbete, som takförstärkningar, debiteras extra arbetstid per timme och eventuella kostnader för extra material tillkommer.

Vid behov av jordspett för jordning tillkommer kostnader om det inte har specificerats i offerten.

Solar X Sweden vidtar största möjliga försiktighet vid installationen av anläggningen för att skydda Kundens egendom. Det kan dock förekomma hål i takstolen till följd av spik och skruv samt förändringar av takets bärande egenskaper. Dessa skador på Kundens egendom faller inte under Solar X Swedens åtagande att ersätta. Det är Kundens ansvar att taket är fritt från snö.

Nätanslutning och byte av elmätare

Kostnader som är relaterade till krav från elnätsägare och byte av elmätare är inte inkluderade i Solar X Swedens pris och påverkar inte Solar X Swedens betalningsvillkor.

Eventuella uppsäkringar eller nedsäkringar bör kommuniceras vid offertframtagningen, och eventuella kostnader och avgifter hanteras av Kunden. Om nätägaren kräver förändringar av utformning, placering eller materialunderlag i samband med mätarbytet ingår inte detta i Solar X Swedens pris.

Solar X Sweden kan bistå med att skicka in en föranmälan till nätägaren, men ansvarar inte för nätägarens godkännande.

Fraktkostnad och leverans

Kostnad för frakt kan tillkomma men skall informeras om i förväg.
Vid beställd installation sker leverans av produkten vid det mellan köpare och Solar X Sweden avtalade tillfälle för installation. I de fall en vara saknas hos leverantören kan leveranstiden fördröjas. Installationen kan även komma att delas upp över längre period.

Du blir kontaktad för tidsbokning av fraktföraren på det telefonnummer du har angivit i ditt butikskonto.

Då de ringer samma dag varorna ska levereras är det viktigt att köparen är tillgänglig på telefonen när du väntar en leverans. Vid utebliven kontakt med dig kan extra avgifter för ny utkörning debiteras.

Vid hemleverans gäller att leverans sker fram till din dörr. Fraktföraren svarar inte för lyft eller transport i trappor. Leveranser till öar eller annan svåråtkomlig plats utförs av kunden själv, leverans sker i sådana fall till den angivna adressens mest framkomliga plats.

Reservationer sker för transporter utanför fraktförarens standard och fraktvillkor samt för leveransförseningar utanför fraktförarens kontroll. Solar X Sweden friskriver sig från all ersättning till kund, i den mån Solar X Sweden inte genom vårdslöshet orsakat kunden skada, vid ovan angivna händelser.

Solar X Sweden förbehåller sig rätten att ändra offererade produkter till likvärdiga produkter om leveranssvårigheter förekommer.

Efter leverans så är varan i kundens ägo. Solar X Sweden ansvarar inte för produkten om det skulle uppkomma någon skada eller stöld efter leverans. Solar X Sweden förbehåller sig rätten att debitera kunden för levererad vara om något av ovanstående skulle inträffa.

Försändelse som inte avhämtas av köparen

För försändelse som inte avhämtas och därmed returneras till Solar X Sweden debiteras en avgift för att täcka Solar X Swedens transport- och administrationskostnader.

Skadat gods eller retur

Vid returnering ansvarar kunden för att varan når Solar X Sweden i samma skick som när varan reklamerades.

Vid mottagandet bör varorna granskas. Om det finns synliga skador på varan eller emballaget bör detta noteras på fraktsedeln innan köparen skriver under. Eventuella transportskador bör omedelbart anmälas till transportören.

Direkt skada

Solar X Sweden är ansvarigt för skador som uppkommer hos Kunden som en direkt konsekvens av Solar X Swedens vårdslöshet. Direkt skada avser konkreta och dokumenterade extra kostnader som Kunden drabbas av till följd av Solar X Swedens vårdslöshet.

För att tydliggöra, bör Solcellsanläggningen inte betraktas som Kundens primära energikälla, och Solar X Sweden ansvarar endast för anläggningens nominella effekt och inte för dess faktiska elproduktion.

Skador på anläggningens elproduktion som uppstår direkt eller indirekt till följd av pågående garantiärenden, elavbrott, väderförhållanden, vind eller skuggning faller därmed inte under Solar X Swedens ansvar.

Vid elavbrott stängs växelriktaren av och Solcellsanläggningen kopplar automatiskt ifrån elnätet. Endast behörig personal får utföra arbete på anläggningen. Solar X Sweden ansvarar inte för brister som direkt eller indirekt orsakas av exempelvis reparationer och underhåll utförda av obehörig personal.

Indirekt skada

Om inget annat framgår av tvingande gällande bestämmelser, ansvarar Solar X Sweden inte
under några omständigheter för indirekta skador som uppstår hos Kunden.

Indirekt skada inkluderar exempelvis förlust av vinst eller inkomst till följd av att anläggningen inte kan användas som förväntat.

Justeringar

Under installationen kan det bli nödvändigt att göra justeringar eller anpassningar av anläggningens storlek och effekt, till exempel antalet solcellspaneler, samt anpassningar till taket.

Solar X Swedens mål är att identifiera eventuella behov av justeringar innan installationen av er solcellsanläggning påbörjas, men det kan ibland krävas mindre anpassningar under installationsarbetet.

Vid justeringar av layout görs ett avdrag på per panel från den totala avdragna grön teknik om några paneler inte kan monteras. Detta avdrag anpassas efter den kostnaden som är relevant om situationen dyker upp.

Placeringen av solcellerna på taket som visas i vår offert är endast en illustration och bör inte betraktas som bindande. Verklig placering kan variera.

Skador eller brister på Kundens tak som upptäcks vid installationens start och som inte rimligen kunde ha upptäckts vid hembesöket, samt som Kunden inte informerade om innan installationen, kan medföra att installationen inte kan slutföras utan tidigare åtgärd. I sådana fall har Solar X Sweden rätt att fakturera hela ordern även om installationen inte kunde slutföras. Slutinstallationen genomförs efter att Kunden har åtgärdat eventuella skador eller brister.

Särskilda villkor

Särskilda förutsättningar gäller under specifika omständigheter som anges nedan. Vid eventuell konflikt har de särskilda förutsättningarna i detta avsnitt företräde över övriga villkor i dessa Allmänna villkor.

Plåttak – Vid installation på plåttak finns risken för buckling i plåten, för vilket Solar X Sweden inte ansvarar. Solar X Sweden tar inget ansvar för skador eller kostnader som uppstår till följd av sådana bucklingar eller förlust av eventuell produktgaranti.

Eternittak – Om taket är belagt med asbest, till exempel eternitplattor, tillkommer extra kostnader på grund av arbete i en asbestmiljö. Dessa extra kostnader faktureras separat till Kunden. Kunden ska alltid informera Solar X Sweden om de känner till att taket innehåller asbest. Solar X Sweden förbehåller sig rätten att avböja ett projekt innan uppdraget påbörjas om sådana uppgifter framkommer och att säga upp Avtalet om det framkommer under Avtalstiden att taket innehåller asbest. Kunden är då skyldig att betala för kostnader som uppstått före uppsägningen av Avtalet.

Ångerrätt

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som köpare rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter att du har tagit emot varan eller en väsentlig del av den, utan speciell anledning.
Om avtal har ingåtts på distans har Kunden fjorton (14) dagars ångerrätt i enlighet med konsumentlagstiftning. Ångerfristen börjar löpa den dag (i) Kunden eller någon i Kundens ställe mottar varan, eller (ii) då Avtalet om tjänst ingås
Vid åberopande av ångerrätt bör följande beaktas:

Meddela Solar X Sweden inom 14 dagar efter mottagandet att du utnyttjar din ångerrätt.
Håll varan tillgänglig på samma plats där den mottogs eller den väsentliga delen återlämnas till Solar X Sweden.

Varan, inklusive kartong och inneremballage, bör kunna återlämnas i väsentligt oförändrat
skick.

Vid utövande av ångerrätten står Kunden för returfrakten.

Är varan monterad, ansvarar Kunden för att korrekt nedmontering sker och för kostnader som uppstår i samband. 

Ångerrätten gäller inte för specialtillverkade produkter. Kontakta oss innan du beställer för att bekräfta om din vara är specialtillverkad.

Ångerrätten gäller inte för tjänster (installation) som har påbörjats med köparens samtycke under ångerfristen.

Giltighetstid

Avtalet träder i kraft från och med dagen då både Kunden och Solar X Sweden har undertecknat Köpeavtalet eller annan skriftlig överenskommelse. Om inget annat avtalats gäller Avtalet tills projektet enligt Köpeavtalet eller annan skriftlig överenskommelse har slutförts eller upphört enligt någon punkt i dessa Allmänna villkor eller enligt tillämplig lag. Klausuler som av sin natur bör fortsätta att gälla efter Avtalets upphörande kommer fortfarande att vara giltiga.

Installationsdatum

Kunden kommer att få information om en preliminär tid för installationen efter att Avtalet har undertecknats. Tiden kommer att bekräftas innan installationsdatumet fastställs. Kunden har möjlighet att ändra installationsdatum fram till trettio (30) dagar innan det överenskomna installationsdatumet. Om Kunden avbokar eller ändrar installationsdatum med mindre än trettio (30) dagars varsel från det överenskomna installationsdatumet, kommer en ändringskostnad på fyra (4) procent av den totala installationskostnaden att tillkomma.

Uppsägning – obestånd.

Solar X Sweden har rätt att säga upp Avtalet och avbryta beställningen omedelbart utan påföljd om det visar sig att Kunden inte kan betala sina skulder eller har en konkursförvaltare eller likvidator utsedd, eller om det finns skäl att misstänka att Kunden inte kommer att kunna betala.

Uppsägning – ersättning

Vid uppsägning av Avtalet och beställningen ska Kunden betala rimliga och upparbetade kostnader som har uppstått i samband med genomförandet av Avtalet fram till upphörandetidpunkten.

Avtalsöverlåtelse

Solar X Sweden har rätt att överlåta Kundens rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller tredje part. Kunden har inte rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.

Garanti för solcellsprodukter

Alla felrapporter och produktgarantier som rör solceller ska omedelbart rapporteras till Solar X Sweden i första hand och tillverkaren av produkten i andra hand.
Felrapportering kan göras via vår telefonsupport på telefonnummer 040 674 55 06 under normala kontorstider på vardagar. Felanmälan kan också göras via e-post till

Solar X Sweden följer tillverkarens garantier för solceller.

Växelriktare

I de flesta fall är det möjligt att förlänga garantitiden för växelriktaren. Detta görs direkt med tillverkaren av växelriktaren utan inblandning av Solar X Sweden.

Ansvar för fel/Reklamation/Entreprenadgaranti

Om fel i varan uppstår på grund av felaktig installation ska reklamationen riktas mot den som utförde installationen.

Kontakta omedelbart Solar X Sweden skriftligt om du vill reklamera dina varor. Spara alltid kvitto eller originalfaktura. Reklamationen ska innehålla tydliga uppgifter om felets eller bristens art och omfattning

Felrapportering kan göras via vår telefonsupport på telefonnummer 040 674 55 06. Felrapportering kan också göras via e-post till

Service ska alltid utföras av auktoriserade tekniker som är lämpade för ändamålet. Intyg, protokoll och kvitton från utförandepersonen krävs vid reklamation. Endast Solar X Sweden får utföra service på varan under reklamations- och garantitiden.

Vid felaktig hantering eller felaktiga inställningar av varan debiteras servicekostnader för åtgärder av uppkomna fel samt restidsersättning enligt normal timtaxa vid inlämning eller undersökning på plats. Debitering sker även om felet inte hittas.

Skydd av personuppgifter

För att Solar X Sweden ska kunna erbjuda den service som kunden förväntar sig, är det nödvändigt att köparen lämnar sina personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress när denne beställer varor.
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig. Om du anser att uppgifterna är felaktiga eller irrelevanta kan du begära rättelse eller borttagning från vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundtjänst på

Bilder och marknadsföring

Solar X Sweden förbehåller sig rätten att fotografera och filma samt sprida bilder på objekt med Solar X Swedens installationer, både före, under och efter installationen.

Force majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om detta beror på en omständighet som inte var förutsägbar vid ingåendet av detta avtal och om omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörandet av förpliktelsen.
Om en part åberopar befrielse enligt ovanstående bestämmelser ska den skriftligen meddela den andra parten om detta utan dröjsmål.

Force majeure innebär att den part som inte kan fullgöra en förpliktelse på grund av force majeure inte kan bli föremål för påföljder på grund av sin oförmåga att fullgöra förpliktelsen under force majeure-händelsen.

Solar X Sweden är inte ansvarig för en skada som beror på svensk eller utländsk lag eller myndighetsåtgärd, krigshändelse, terrorism, IT-attacker, strejk, blockad, lockout, pandemi, brand eller annan omständighet som ligger utanför Solar X kontroll.

Solar X Sweden kan avboka installation av Solcellsanläggning utan kostnad. Omständigheter som särskilt försvårar installationen eller som kan leda till märkbart ökade kostnader kan innebära att en installation inte kan slutföras.

Tvist

Vid tvist där kunden är en privatperson följer vi alltid Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Avtalsbrott

Om Kunden inte uppfyller sina åtaganden enligt avtalet har Solar X Sweden rätt till ersättning motsvarande tjugofem (25) procent av det avtalade priset enligt Köpeavtal eller annan skriftlig överenskommelse. Kunden ska också ersätta Solar X Sweden för alla kostnader relaterade till det utförda arbetet samt arbete som inte kan återkallas.

Indexreglering

Under åren har solcellsbranschen drabbats av kraftiga och oväntade prishöjningar.
Bristen på råvaror, försenade leveranser, brist på chaufförer i Europa, nya utbrott av covid-19 i Kina samt en pågående krigssituation i Ukraina kan leda till lång väntetid (>2 månader) mellan beställning och slutlig installation.
Under denna period finns det en betydande risk för prishöjningar och brist på material för de redan beställda materialen hos grossisterna, eftersom grossisterna reglerar sina priser veckovis.

Från och med juni 2023 förbehåller vi oss rätten att indexreglera fakturor för solcellsmaterial samt att byta ut materialen.

Löpande fakturering

Solar X Sweden förbehåller sig rätten att fakturera på veckobasis för pågående installationer av arbete och material som har levererats och/eller installerats hos kunden.

Kontakt

Solar X2 Sweden AB, Hyllie
Boulevard 53, 215 32, Malmö