FAQ

Solceller har blivit allt vanligare som en alternativ energikälla och används huvudsakligen för att producera elektricitet till både privatbostäder och företagslokaler. Solcellssystem är en populär lösning för att minska energikostnader och bidra till en mer hållbar energiförsörjning. Det vanligaste är att solceller monteras på taket för att komplettera energiförsörjningen till byggnaden. Solpaneler är enkla att installera och kräver lite underhåll vilket gör det till ett förmånligt val på lång sikt.

Solceller fungerar genom att omvandla solenergi till elektrisk energi. Solcellerna består av tunna lager av halvledarmaterial, vanligtvis kisel, som bildar en PN-övergång. När solens strålar träffar solcellen, kan fotoner i ljuset excitera elektroner i halvledarmaterialet, vilket orsakar att elektronerna släpps loss och börjar röra sig fritt. Denna rörelse av elektroner skapar en elektrisk ström som flyter genom solcellen och kan användas för att driva elektriska enheter. Solceller genererar dock vanligtvis likström, som behöver omvandlas till växelström för att kunna användas i hushåll eller i elnätet.

En elektrisk enhet som används för att omvandla en likström, som genereras av solceller, till växelström.

I genomsnitt kan en solcellsanläggning på 1 kW i Sverige producera mellan 950 och 1 050 kWh elektricitet per år. Detta innebär att en större anläggning på till exempel 10 kW kan producera mellan 9 500 och 10 500 kWh per år, beroende på solinstrålningen i området och installationens riktning och lutning. Andra faktorer som påverkar hur mycket el som produceras inkluderar också solpanelernas effektivitet och kvalitet, samt faktorer som skuggning, smuts och felaktig installation som kan minska solcellernas prestanda.

Utöver att sälja din genererade el till elhandelsföretag kan du även vara berättigad till en skattereduktion för mikroproduktion av el. Enligt Skatteverket kan du få en skattereduktion som motsvarar högst det antal kilowattimmar du har tagit emot från elnätet, dock inte överstigande 30 000 kilowattimmar per kalenderår. Skattereduktionen uppgår till 60 öre per kilowattimme, vilket innebär att du kan få upp till 18 000 kronor per kalenderår i skattereduktion. Om din försäljning av varor eller tjänster understiger 30 000 kronor, behöver du inte registrera dig för moms och är inte skyldig att ta ut moms på dina försäljningar. Denna undantagsregel gäller för all försäljning under ett kalenderår, både när det gäller el samt andra varor och tjänster.

Om du har installerat en solcellsanläggning på ditt villatak och huvudsakligen använder den för att producera el för din egen förbrukning, är det troligt att du inte kommer att sälja så mycket överskottsel att du behöver registrera dig för moms. I händelse av att du säljer el för en summa överstigande 30 000 kronor, eller om du har ytterligare försäljning av varor eller tjänster, blir det nödvändigt för dig att registrera dig för moms.

Ja, solceller kan producera el under vintermånaderna. Även om solinstrålningen är svagare under vintern och dagarna är kortare, så producerar solceller fortfarande el så länge som det finns dagsljus. Dock är det vanligt att solcellernas effektivitet minskar något under vintermånaderna på grund av lägre solinstrålning, högre molnighet och kallare temperaturer.

Nej, i normalfall kan du inte använda el från dina solceller under strömavbrott. Växelriktaren slås nämligen av när spänningen från elnätet går ner på grund av säkerhetsskäl. Du kan dock bygga ut dina solceller så att de fungerar under strömavbrott med ett system för ödrift.

För att kunna använda solceller under strömavbrott behöver du en växelriktare med ödrift, ett solcellsbatteri, en avskiljare från elnätet samt ett eget jordtag.

När snön finns på marken så bildas en synergisk effekt som ökar deras produktion. Men det kan vara svårt för solens strålar att tränga igenom om solpanelerna är täckta med snö. Genom att luta solcellerna kan snön enkelt glida av på egen hand. När det regnar och himlen är molnig, producerar solcellerna vanligtvis ingen el. Å andra sidan kan regnet rengöra dina solpaneler så att de är redo att generera solenergi så snart solen åter skiner.

Solcellerna upplever minskad elproduktion när de befinner sig i skugga. Dock har solpanelerna genomgått betydande förbättringar under de senaste åren och hela panelen stängs inte av om endast en liten del är skuggad. Om ditt solpanelsystem har mycket skuggning från träd, skorstenar, kupa eller andra hinder, kan en optimerare vara en lämplig lösning. Det bör dock noteras att en optimerare inte är nödvändig på alla tak. Därför tar vi alltid hänsyn till både scenarier med och utan optimerare när vi gör våra beräkningar.

Normalt sett behöver du inte söka tillstånd för att installera solceller på taket. Det finns dock
vissa undantag, till exempel för speciella byggnader. I sådana fall hjälper vi gärna till med ansökan till ditt lokala byggnadskontor.

Garantier för solceller kan variera beroende på tillverkaren och landet där de köps, men det finns några vanliga typer av garantier som ofta ingår:

Produktgaranti: Detta är en garanti från tillverkaren om att solpanelerna kommer att fungera som de ska under en viss tid (vanligtvis 10-25 år) från inköpsdatumet. Om solpanelerna slutar fungera inom garantiperioden kommer tillverkaren att reparera eller ersätta panelerna utan kostnad.

Effektgaranti: Denna garanti garanterar att solpanelerna kommer att producera en viss mängd el under en viss tid (vanligtvis 25 år). Om panelerna inte producerar den garanterade mängden el under garantiperioden kan tillverkaren antingen ersätta panelerna eller betala ersättning till kunden.

Installationsgaranti: Detta är en garanti från installationsföretaget om att solcellssystemet kommer att installeras korrekt och att det inte kommer att orsaka skador på taket eller byggnaden. Garantiperioden kan variera beroende på företaget.

Det är viktigt att läsa igenom garantivillkoren noggrant och att förstå vad som täcks av garantin och vad som inte gör det. Det är också viktigt att se till att solcellssystemet installeras av en certifierad och erfaren installatör för att säkerställa att systemet fungerar korrekt och att garantin gäller.

Mängden solceller som behövs beror på flera faktorer, såsom energibehovet, storleken på solcellssystemet och mängden tillgänglig solinstrålning i området där solcellerna ska installeras.

För att beräkna hur mycket solceller som behövs för en viss byggnad eller verksamhet måste man först bestämma det totala energibehovet. Detta inkluderar all elektrisk energi som används i byggnaden eller verksamheten under en viss tidsperiod. Sedan behöver man undersöka mängden tillgänglig solinstrålning i området där solcellerna ska installeras. Solinstrålning mäts vanligtvis i kWh per kvadratmeter och dag.

Med hjälp av dessa två faktorer kan man sedan beräkna hur många solpaneler som behövs. Detta görs enklast egenom att ta kontakt med oss så beräknar vi tillsammans mer er rätt mängd solceller.

Ja, det är möjligt för bostadsrättsföreningar att skaffa solceller. Eftersom bostadsrättsföreningar innehar fastigheter och byggnader som gemensam egendom kan solceller installeras på taket eller på annan lämplig plats på fastigheten.

Om du vill installera solceller på din villa finns det flera saker du bör tänka på innan du påbörjar projektet. Här är några tips:

 – Utvärdera din energiförbrukning: Innan du installerar solceller är det viktigt att förstå din energiförbrukning. Detta hjälper dig att bestämma hur stor solcellsanläggning du behöver och hur mycket pengar du kan förvänta dig att spara på din elräkning.

– Utvärdera ditt tak: Ditt tak måste vara i bra skick och ha rätt lutning och orientering
för att vara lämpligt för solceller. Det är också viktigt att se till att taket är starkt nog för att stödja vikten av solcellerna och installationen.

– Välj rätt solcellssystem: Det finns olika typer av solcellssystem att välja mellan, så det är viktigt att välja ett system som passar dina behov och budget. Ett professionellt solcellsföretag kan hjälpa dig att utvärdera dina alternativ.

– Tänk på installationens kostnad: Kostnaden för installationen av solceller kan variera beroende på flera faktorer, inklusive storleken på din solcellsanläggning och vilken typ av solcellssystem du väljer. Se till att du förstår alla kostnader innan du påbörjar installationen.

– Tänk på tillstånd och regler: Det kan finnas lokala regler och tillstånd som du måste söka innan du kan installera solceller på ditt tak. Det är viktigt att du förstår alla regler och krav innan du påbörjar installationen.

– Överväg att anlita ett professionellt solcellsföretag: Att installera solceller på ditt tak är en stor investering, så det kan vara en god idé att anlita ett professionellt solcellsföretag för att säkerställa att installationen görs på rätt sätt och att solcellerna fungerar optimalt. Kontrollera att företaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket: https://www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget

Genom att tänka på dessa faktorer kan du vara säker på att du gör en välgrundad investering och att din solcellsanläggning fungerar optimalt under många år framöver.

 

 

Kostnaden för att installera solceller har minskat avsevärt under de senaste åren, samtidigt som priset på el har ökat. Detta innebär att det kan vara en ekonomiskt fördelaktig investering att installera solceller.

Lönsamheten beror dock på flera faktorer, såsom hur mycket solinstrålning din region får, storleken på ditt solcellssystem, och hur mycket el du använder. Ett större solcellssystem som producerar mer el kan generera en högre avkastning än ett mindre system.

Absolut, soltekniken har gjort enorma framsteg, priserna är förmånliga och det finns gynnsamma statliga incitament att dra nytta av. Bland annat har den gröna tekniken ökat till 20% för installationer som genomförs efter den 1 januari 2023. Att skjuta upp investeringen i solpanelsteknik skulle vara liknande att inte skaffa en ny elbil, TV eller dator – all teknik utvecklas, men vi lever i nutiden. Dessutom har vi som värld inte råd att vara passiva gentemot klimatförändringarna.

Kostnaden för att installera solceller varierar beroende på flera faktorer, som till exempel storlek på solcellsanläggningen, typ av paneler, takets beskaffenhet och hur komplicerad installationen är.

Generellt sett kostar en solcellsanläggning från cirka 50 000 kr för en mindre villa till 250 000 för en större anläggning. Men det är viktigt att tänka på att en solcellsanläggning också kan generera besparingar på elräkningen och möjligen även generera intäkter genom försäljning av överskottsel. Dessutom finns det möjlighet till grön avdrag som du kan läsa mer om här https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html

Vi på Solar X hjälper gärna till att ge en mer specifik kostnadsuppskattning baserat på
era specifika behov och förutsättningar. Vi erbjuder också olika finansieringsalternativ och kan hjälpa till med att ta fram en lösning som passar er budget. Kontakta oss för mer information och en kostnadsfri konsultation.

Ett företag kan producera ca. 15 000 kWh per år på 100 kvadratmeter takyta.

– Besparingar på elräkningen: Solceller kan hjälpa till att minska bostadsrättsföreningens elkostnader genom att producera egen el som används för fastighetens gemensamma utrymmen och för bostadsrättsinnehavarnas gemensamma uttag.

– Miljövänligt: Solceller är en ren och förnybar energikälla som inte släpper ut några växthusgaser eller föroreningar i miljön. Genom att installera solceller kan bostadsrättsföreningar minska sin klimatpåverkan och bidra till en hållbar framtid.

– Ökat fastighetsvärde: Att ha en solcellsanläggning kan öka fastighetsvärdet genom att det visar att bostadsrättsföreningen är engagerad i hållbarhetsfrågor och är beredd att göra investeringar för att minska energikostnaderna och påverkan på miljön.

– Ökat energioberoende: Genom att producera sin egen el kan bostadsrättsföreningar minska sitt beroende av det nationella elnätet, vilket kan vara särskilt viktigt under extrema väderförhållanden eller vid strömavbrott.

– Potentiell intäktskälla: Beroende på lokala regler kan bostadsrättsföreningar också kunna sälja överskottsel till elbolag, vilket kan bli en intäktskälla för föreningen och dess medlemmar.

Så snart du som kund har undertecknat ditt köpeavtal, får du information där du ger oss på Solar X fullmakt att göra en anmälan till din nätleverantör. Vi gör anmälan så snart som möjligt för att informera nätleverantören om den kommande installationen och för att få godkännande att installera solcellsanläggningen

Ja, det är fullt möjligt att installera en laddbox för en elbil i en villa. Faktum är att det är vanligt förekommande att villaägare installerar en laddbox för att kunna ladda sin elbil hemma.

När man installerar en laddbox till en elbil är det viktigt att tänka på flera faktorer för att säkerställa att installationen är säker och effektiv. Här är några viktiga saker att tänka på:

– Elkapacitet: Innan man installerar en laddbox är det viktigt att se till att hemmets eller företagets elsystem har tillräcklig kapacitet för att stödja laddningsbehoven för elbilen. En professionell elektriker kan bedöma hemmets eller företagets elkapacitet och ge råd om vilken typ av laddbox som passar bäst.

– Plats: Det är viktigt att välja en lämplig plats för laddboxen som är tillgänglig och lättillgänglig för användaren. Platsen bör också vara skyddad från väder och vind för att förlänga livslängden på laddboxen.

– Kabeldragning: För att installera en laddbox krävs det vanligtvis att man drar en egen kabel från huvudcentralen till laddboxen. Det är viktigt att kabeldragningen görs på rätt sätt och att man använder rätt typ av kabel för att undvika överhettning eller
andra problem.

– Jordning: Det är viktigt att se till att laddboxen är ordentligt jordad för att minska risken för elektriska stötar eller andra farliga situationer.

– Säkerhetsfunktioner: Laddboxen bör ha inbyggda säkerhetsfunktioner, såsom en överströmsbrytare och en jordfelsbrytare, för att skydda både elbilen och hemmets eller företagets elsystem.

– Tillstånd: Det kan vara nödvändigt att söka tillstånd från kommunen eller andra myndigheter innan man installerar en laddbox. Det är alltid bäst att kontrollera detta i förväg för att undvika eventuella problem eller förseningar i installationen.

Sammanfattningsvis, det är viktigt att tänka på flera faktorer när man installerar en laddbox till en elbil för att säkerställa att installationen är säker och effektiv. Det är alltid bäst att anlita en professionell elektriker för att utföra installationen och ge råd om den bästa lösningen för dina behov.

Ja, det är möjligt att installera en laddbox för en elbil i en bostadsrättsförening (BRF), men det kräver vanligtvis vissa förberedelser och tillstånd från styrelsen och eventuellt även från kommunen eller andra myndigheter.

För att installera en laddbox behöver man vanligtvis dra fram en separat elledning till varje parkeringsplats där en elbil ska laddas. Detta kan kräva viss ombyggnad av den befintliga elinstallationen, så det är viktigt att anlita en kunnig elektriker som kan utföra arbetet på ett säkert och korrekt sätt.

Dessutom kan det finnas krav och riktlinjer som BRF:en behöver följa för att installera laddboxar, som exempelvis tillstånd från kommunen och krav på att laddboxarna ska vara säkra och följa gällande standarder.

Det är därför viktigt att kontakta en kunnig elektriker och även styrelsen för bostadsrättsföreningen för att få råd och vägledning om hur man kan installera laddboxar för elbilar på ett säkert och effektivt sätt.

Det är möjligt att installera en laddbox för en elbil vid ett företag. Det finns flera fördelar med att erbjuda laddningsmöjligheter för elbilar till anställda och besökare, såsom att det kan bidra till att minska företagets klimatpåverkan och också bidra till att attrahera och behålla anställda som väljer att köra elbil.

För att installera en laddbox på företaget behöver man vanligtvis anlita en kunnig elektriker som kan utföra arbetet på ett säkert och korrekt sätt. Det är också viktigt att ta hänsyn till företagets elkapacitet och se till att den är tillräcklig för att stödja laddningsbehoven för de anställda och besökarna.

Det kan vara en god idé att undersöka olika alternativ och rådgöra med en kunnig elektriker för att hitta den bästa laddningslösningen för företaget och dess behov.

Normalt sett medför installation av solceller ingen förändring i försäkringsvillkoren för kunden, men det rekommenderas alltid att kontrollera detta med det egna försäkringsbolaget. Det åligger kunden att själv ta initiativ och kontakta sitt försäkringsbolag för att meddela att en solcellsanläggning har installerats på deras fastighet.

Detta meddelande är viktigt för att säkerställa att försäkringen fortfarande täcker eventuella skador eller förluster i samband med solcellsinstallationen. Försäkringsbolaget kan ge specifik information och råd baserat på deras policy och eventuella justeringar som kan vara nödvändiga för att upprätthålla adekvat skydd och täckning. Att vara i dialog med försäkringsbolaget kommer att ge kunden klarhet och trygghet när det gäller deras försäkringsstatus i samband med solcellsanläggningen.

Genom att använda en energilagringslösning, såsom ett solcellsbatteri, kan du spara den el som produceras av dina solceller under dagen för att använda vid senare tillfällen. På så sätt kan du öka din självförbrukning av den solenergi du genererar och därigenom minska dina elkostnader.

Solcellsbatterierna ansluts antingen direkt till solcellsanläggningen i en DC-kopplad konfiguration eller efter växelriktaren i en AC-kopplad konfiguration. Vi på Solar X hjälper dig att välja den bästa lösningen som passar dina individuella förhållanden och behov.

Energilagringsystemet, eller batteriet, hanterar och övervakar mängden elektricitet som matas tillbaka till elnätet och lagrar den i batterierna för framtida användning. Normalt sett laddas solcellsbatteriet under dagen när solcellsanläggningen genererar som mest elektricitet och töms när den egna solenergiproduktionen minskar.

När du inte längre producerar tillräckligt med egen el och batteriet är urladdat kommer du att köpa ström från det allmänna elnätet. Möjligheten att påverka och maximera din egenanvändning av solenergi finns där, men du behöver aldrig oroa dig då du alltid kommer att ha tillräckligt med elektricitet för att täcka dina behov. Med ett solcellsbatteri kan du dra nytta av solenergin även under perioder med låg solinstrålning och säkerställa att din elförsörjning är stabil och tillförlitlig.

Om du redan har en solcellsanläggning har du möjligheten att komplettera den med energilagring vid ett senare tillfälle. Det kan dock vara nödvändigt att uppdatera din växelriktare för att kunna integrera energilagringssystemet. Vid köp av en solcellsanläggning har du alternativet att installera energilagring eller batterier samtidigt som dina solpaneler installeras. För en optimal funktion bör energilagringssystemet/batteriet placeras på en plats nära en el-central och på golvet med en omgivande temperatur på minst 10 grader Celsius.

Installationen av energilagring eller solcellsbatteri hemma innebär flera steg. Först och främst behöver en tekniker utvärdera ditt hems elsystem och energibehov för att bestämma rätt kapacitet och typ av energilagringssystem eller batteri som passar dina behov. Efter detta kommer det att krävas professionell installation av systemet.

Installationen omfattar vanligtvis anslutningen av energilagringssystemet eller batteriet till ditt befintliga solcellssystem och elsystem. Det kan innebära att koppla in kablar och anslutningar, montera mätare och skyddsanordningar samt konfigurera systemet för att fungera korrekt med dina solpaneler och elnätet.

En kvalificerad elektriker bör utföra installationen i enlighet med gällande säkerhetsstandarder och föreskrifter. Det är viktigt att följa tillverkarens installationsanvisningar och att arbeta med en auktoriserad installatör för att säkerställa att installationen är korrekt och säker.

Efter installationen bör du få en grundläggande genomgång av hur energilagringssystemet eller batteriet fungerar och hur du kan övervaka och hantera det. Det är också rekommenderat att skaffa en service- och underhållsplan för att säkerställa att ditt energilagringssystem eller batteri fungerar optimalt och att eventuella framtida behov kan hanteras.

Kom ihåg att det är viktigt att följa lokala lagar och regler samt att kontakta din nätägare för att säkerställa att installationen uppfyller deras krav och att de är medvetna om ditt energilagringssystem eller solcellsbatteri som är anslutet till elnätet.

Ja, för närvarande finns det möjlighet att få ett bidrag i form av skattereduktion för installation av energilagring eller solcellsbatteri hemma. Skattereduktionen kallas för Grön Teknik och motsvarar 50% (48,5%) av installationskostnaden.

För att ta del av skattereduktionen behöver du ansöka om det via Skatteverket. Du kan hitta detaljerad information och ansökningsförfarande på Skatteverkets officiella hemsida. Genom att klicka här: (https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html) kommer du att omdirigeras till rätt sida där du kan läsa mer om Grön Teknik och hur du kan dra nytta av skattereduktionen för installation av energilagring eller solcellsbatteri.

Det är viktigt att notera att regler och bidrag kan variera över tid och beroende på din geografiska plats. Därför rekommenderas det att du håller dig uppdaterad om de senaste riktlinjerna och eventuella ändringar som kan påverka möjligheten att få bidrag för installation av energilagring eller solcellsbatteri hemma.